top of page
Jack.jpg

AVG verklaring

Dit bericht gaat over de nieuwe wetgeving rondom de bescherming van persoonsgegevens.

Vanaf 25-5-2018 is de nieuwe privacywet van kracht gegaan. Ieder bedrijf binnen de EU moet aan deze wetgeving voldoen.

Door de recente wijzigingen in de EU-wetgeving omtrent de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het van

belang u op de hoogte te stellen wat “Koppies Hondenuitlaatservice” doet met uw gegevens.

 

Wat houdt deze verandering voor onze samenwerking in?

 • Persoonsgegevens moeten op een behoorlijke, rechtmatige en transparante manier worden verwerkt;

 • Persoonsgegevens mogen alleen voor een bepaald, uitdrukkelijk omschreven doel worden verwerkt;

 • Alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het doel mogen worden verwerkt;

 • Persoonsgegevens moeten te allen tijde in te zien zijn;

 • Als identificatie niet meer noodzakelijk is voor het doel, dan moeten de persoonsgegevens worden verwijderd of geanonimiseerd, en de persoonsgegevens moeten worden beveiligd door middel van organisatorische maatregelen.

 

Wie zijn wij?

Koppies Hondenuitlaatservice staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74442716 en is

gevestigd aan de P.C. Hooftlaan 32, 1398XP te Muiden.

 

Privacy statement Koppies Hondenuitlaatservice

Koppies Hondenuitlaatservice is transparant over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens van haar klanten. Zij gaat hier integer en professioneel mee om. Een ieder kan er op vertrouwen dat de veiligheid van deze gegevens gewaarborgd zijn.

 

Wanneer en welke gegevens verzamelen wij?

Koppies Hondenuitlaatservice heeft uw gegevens op papier genoteerd tijdens de persoonlijke intake, te weten:

 • NAW-gegevens

 • Telefoonnummers

 • E-mailadressen

 • Gegevens hond(en)

 

Op de computer van Koppies Hondenuitlaatservice staan uw NAW-gegevens op de facturen opgeslagen en in de mobiele telefoon staan uw telefoonnummers opgeslagen onder vermelding van voornaam + naam hond.

Indien u geen klant meer bent bij Koppies Hondenuitlaatservice wordt u uit ons systeem verwijderd na 7 jaar (eisen Belasting).

 

Waarom verzamelen wij uw gegevens?

 • I.v.m. de overeenkomst die tot stand komt nadat u zich heeft aangemeld als klant.

 • Communicatie, wie benaderen we in zake situaties met uw hond en informatie betreffende vakantie en wijzigingen.

 • NAW gegevens, om de hond op het juiste adres te halen en te brengen.

 • Facturatie van de af te nemen diensten.

 • Wet en regelgeving, wettelijk verplicht en controle belastingdienst.

 

Waarom mogen wij persoonsgegevens verwerken?

Koppies Hondenuitlaatservice gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt.

 • Het afhandelen van uw betaling.

 • U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren.

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en eventuele producten.

 • Koppies Hondenuitlaatservice verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 • Communicatie rondom planning, wijzigingen of reserveringen voor de wandelingen.

 • Adresgegevens om uw hond te halen en terug te brengen.                                                                

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Koppies Hondenuitlaatservice verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Koppies Hondenuitlaatservice blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Koppies Hondenuitlaatservice maakt gebruik van het boekhoudsoftware bedrijf Ficsus.nl B.V.. De facturatie wordt vanuit Ficsus.nl B.V.. gedaan. Klik hier voor meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming van Ficsus.nl B.V..

Maken en publiceren van beeldmateriaal (foto’s en video’s)

Voor het maken en publiceren van foto’s en video’s vraagt Koppies Hondenuitlaatservice tijdens een persoonlijke intake, expliciet toestemming van de betrokkene. U heeft het recht zich te verzetten tegen publicatie.

 

Hoe lang bewaart Koppies Hondenuitlaatservice uw persoonsgegevens?

Koppies Hondenuitlaatservice bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk verplicht is.

 

Welke rechten heeft u?

 • U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering hiervan. Daarnaast kunt u  vragen om overdracht van uw persoonsgegevens.

 • Tenslotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.

 • U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

 

U kunt uw verzoeken dan wel vragen betreffende privacy gerelateerde zaken sturen aan info@koppieshondenuitlaatservice.nl, Koppies Hondenuitlaatservice zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, nationaliteit en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Tot slot wijzen wij u erop dat u gerechtigd bent een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Koppies Hondenuitlaatservice bij de Autoriteit Persoonsgegevens middels volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons%20%20

 

Wijzigingen privacyverklaring

Koppies Hondenuitlaatservice kan veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacyverklaring. De meest actuele Privacyverklaring is te allen tijden in te zien op de website van Koppies Hondenuitlaatservice. Deze versie is opgesteld in september 2019.

 

We willen graag uw e-mailadres blijven gebruiken om u op de hoogte te houden van diverse informatie betreffende vakantie,

wijzigingen en belangrijke informatie over ziekten die er op dat moment heersen. Indien u geen info-mail wenst te ontvangen meld dit s.v.p. per mail aan ons.

 

Wij gaan ervan uit u hierbij voldoende op de hoogte te hebben gebracht. Heeft u nog vragen? Bel ons gerust: 06-17383763 of stuur een e-mail naar info@koppieshondenuitlaatservice.nl.

bottom of page