Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN

 

 • Op de opdracht zijn de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijkingen in de Algemene Voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.

 • Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde voor de Algemene Voorwaarden en prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de Algemene Voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze document.

 • Op de overeenkomst inclusief Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel gevestigd te Woerden.

 

ENTINGEN EN GEDRAG

 

 • Uw hond dient gezond te zijn.

 • Uw hond dient zijn jaarlijkse inentingen (cocktail, Weil, en Kennelhoest) te hebben gehad (stempels in paspoort).

       Of, middels titteren kunt u aantonen dat uw hond(en) genoeg antistoffen heeft.

 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien, wormen en teken.

 • Uw hond dient sociaalvaardig te zijn tegen mens en dier.

 • Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando's.

 • Zieke of loopse honden kunnen helaas niet mee, u dient dit z.s.m. te melden (liefst 24 uur van tevoren).

 • Ongecastreerde reuen kunnen met de roedel mee mits de hond aantoonbaar geen ongewenst gedrag vertoont en het moet uiteraard goed klikken met de andere honden.

 • U wordt geadviseerd uw hond na het uitlaten eten te geven of minimaal 2,5 uur voor de wandeling te voeren i.v.m. kans op maagtorsie bij sommige rassen.

 • Tijdens de intake dient u allergieën en/of vreemde gedragingen te melden.

 • Koppies HUS behoudt zich het recht een hond(en) te weigeren indien de hond(en) een gedrag ontwikkelkelen die de hond(en) ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband.

 

SCHADE/AANSPRAKELIJKHEID

 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw AVP verzekering.

 • U blijft aansprakelijk (geregeld in de wet Artikel 6:179 BW) voor schade aangericht door uw hond aan derden.

 • Uw hond wordt handdoek-droog weer thuisgebracht. Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt derhalve niet onder de verantwoordelijkheid van de uitlaatservice.

 • In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico's, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij ben ik niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van uw hond.  

LENGTE VAN DE WANDELINGEN / WEERALARM

 • Koppies HUS loopt met uw hond op de afgesproken tijden.

 • Koppies HUS loopt minimaal 60 minuten met uw hond (mits in groepsverband en niet anders overeengekomen).

 • Koppies HUS handelt naar eigen inzicht en behoud zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar de dierenarts te gaan.Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond. 

 • Bij een weeralarm (boven 28 gr.) of extreme gladheid wordt er niet gelopen en samen met de eigenaar gekeken naar een oplossing.

AFZEGGEN EN OPZEGGEN

 • U dient een afgesproken uitlaatbeurt 24 uurvan tevoren af te bellen/appen. Alles hierna wordt aan u doorberekend.

 • Vakanties dienen tijdig opgegeven te worden, minimaal 2 wekenvan tevoren. Dit geldt ook voor Koppies HUS. Bij niet tijdig afmelden is Koppies HUS genoodzaakt 1 week door te berekenen.

 • U hebt het recht te allen tijde op te zeggen met een minimum van 4 weken. Bij niet tijdig opzeggen is Koppies HUS genoodzaakt minimaal 2 weken door te bereken.

 • Indien opdrachtgever het contract beëindigd, behoudt Koppies HUS het recht de vrijgekomen plek in te vullen met de eerstvolgende hond op de wachtlijst. Uw plek komt daarmee te vervallen.

 • Koppies HUS heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van:

 1. Privéomstandigheden;

 2. Weeralarm: temperaturen boven de 28 graden, sneeuwstormen, gladde- en/of onbegaanbare wegen, stormalarm.

 3. Let wel: dit gaat om onoverkomelijke momenten. Er zal altijd gekeken worden naar een gepaste oplossing.

 • De uitlaatservice heeft het recht te allen tijde op te zeggen, reeds/resterende betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald (indien van toepassing).

 

HET (SLEUTEL)CONTRACT EN BETALINGEN

 • U dient Koppies HUS van een huissleutel te voorzien zodat wij uw hond(en) kunnen ophalen als u zelf niet thuis mocht zijn.

 • Afspraken betreffende huissleutel worden vastgelegd in een "sleutelcontract", welke separaat ondertekend worden.

 • In alle gevallen dienen beide partijen een getekende kopie van de Algemene Voorwaarden in bezit te hebben.

 • Koppies HUS factureert per 4 weken. Betalingen dienen binnen 7 werkdagen per bank overgemaakt te worden op rekeningnummer NL96RABO 0340 695 889 ten name van Koppies Hondenuitlaatservice onder vermelding van het factuurnummer. Indien betaling uitblijft, behoudt Koppies HUS het recht uw hond(en) niet uit te laten totdat betreffende factuur betaald is.

 • De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtnemer. De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtgever.