top of page
30D64B8F-48D1-4250-A281-643AE82507E1_edited.jpg

Algemene Voorwaarden

ALGEMEEN  

   

 • Op de opdracht zijn de navolgende voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan nadrukkelijk is afgeweken. Afwijkingen in de Algemene Voorwaarden inenigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.   

 • Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde voor de Algemene Voorwaarden en prijsopgaven te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de Algemene Voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze document.   

 • Op de overeenkomst inclusief Algemene Voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.  

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel gevestigd te Woerden.   

   

ENTINGEN EN GEDRAG   

   

 • Uw hond dient gezond te zijn.  

 • Uw hond dient zijn (3-)jaarlijkse inentingen (Cocktail, Weil, en Kennelhoest) te hebben gehad (stickers in paspoort). Of, middels een titerbepaling kunt u aantonen dat uw hond(en) genoeg antistoffen heeft.   

 • Uw hond dient preventief te zijn behandeld tegen vlooien en teken.   

 • Uw hond dient sociaalvaardig te zijn tegen mens en dier.   

 • Uw hond dient te luisteren naar de basiscommando’s en loopt rustig aan de lijn.   

 • Zieke of loopse honden kunnen niet mee, u dient dit z.s.m. te melden (liefst 24 uur van tevoren).   

 • Intacte reuen kunnen met de roedel mee mits de hond aantoonbaar geen ongewenst gedrag vertoont en het moet uiteraard goed klikken met de andere honden. Als de intacte reu in verloop van tijd ongewenst gedrag begint te vertonen en maatregelen niet helpen, zal uw hond de groep moeten verlaten. Er wordt gekeken naar een passende oplossing maar indien noodzakelijk worden de wandelingen en derhalve het abonnement beëindigd.

 • U wordt geadviseerd uw hond na het uitlaten eten te geven of minimaal 2,5 uur voor de wandeling te voeren i.v.m.   kans op maagtorsie bij sommige rassen.   

 • Tijdens de intake dient u allergieën en/of vreemde gedragingen te melden.   

 • Koppies HUS behoudt zich het recht met een hond te stoppen indien de hond een gedrag ontwikkelt die de hond ongeschikt maken voor het uitlaten in groepsverband en/of continue onrust in de groep veroorzaakt.   

 • Indien uw hond coprofagie heeft dient u dit te melden. Er zal gelet worden op dit gedrag maar Koppies HUS kan niet garanderen het te voorkomen noch aansprakelijk worden gesteld indien uw hond ziek wordt. Het laten wennen en gebruiken van een muilkorf wordt aanbevolen.  

   

SCHADE/AANSPRAKELIJKHEID   

   

 • Uw hond dient opgenomen te zijn in uw AVP verzekering.   

 • U blijft aansprakelijk (geregeld in de wet Artikel 6:179 BW) voor schade aangericht door uw hond aan derden.   

 • Uw hond wordt handdoek-droog weer thuisgebracht. Schade aan uw huis of interieur als gevolg van een natte of vieze hond valt derhalve niet onder de verantwoordelijkheid van de uitlaatservice.   

 • In losloopgebieden zal uw hond, bij redelijke inschatting van risico's, losgelaten worden. Er zal vanzelfsprekend professioneel toezicht zijn op uw hond. Daarbij ben ik niet aansprakelijk voor het weglopen, gewond raken of anderzijds opgelopen trauma van uw hond. 

 

 LENGTE VAN DE WANDELINGEN / WEERALARM   

   

 • Koppies HUS loopt met uw hond op de afgesproken tijden. Het is wenselijk dat ik uw hond snel op kan halen. 

 • Koppies HUS loopt 50 minuten met uw hond(en) (mits in groepsverband en niet anders overeengekomen).   

 • Koppies HUS handelt naar eigen inzicht en behoud zich het recht om, indien nodig, met uw hond naar de dierenarts te gaan. Eventuele dierenartskosten zijn altijd voor rekening van de eigenaar van de hond.    

 • Koppies HUS heeft te allen tijde het recht afgesproken uitlaatbeurten af te zeggen in geval van: Privéomstandigheden; Weeralarm: temperaturen boven de 28 graden, sneeuwstormen, onbegaanbare wegen, stormalarm.Let wel: dit gaat om onoverkomelijke momenten. Er zal altijd gekeken worden naar een gepaste oplossing voor uw hond. 

ABONNEMENTEN 

  

 1. Koppies HUS werkt met maandabonnementen. Op iedere 1ste van de maand wordt deze gefactureerd. In de abonnementsprijzen zijn vakanties en nationale feestdagen opgenomen als zijnde 6 weken per jaar. Koppies HUS is in week 52 en 1 altijd gesloten, daarnaast ook op alle Nationale Feestdagen en 4 weken in de zomervakantie. De periode  zal tijdig gecommuniceerd worden.

 2. Actuele tarieven van de maandabonnementen worden op de website van Koppies HUS vermeld. Prijzen zijn incl. 21% btw. Prijswijzigingen kunnen jaarlijks herzien en doorgevoerd worden, hierover zal tijdig gecommuniceerd worden.

 3. Klanten met een abonnement zijn altijd verzekerd van een uitlaatplaats op de vastgelegde dagen.

 4. Als de klant met vakantie gaat waardoor de hond(en) zijn/haar dagen zal missen, kunnen deze indien gewenst ingehaald worden. Deze ‘inhaaldagen’ dienen echter wel binnen 3 maanden opgegeven te worden, anders komen deze te vervallen. Ook hier geldt uiteraard weer, mits er plek is in de groepen en een goede match met de andere honden uit betreffende roedel.

 5. Bij losse/extra wandelingen: indien niet binnen 24 uur voor aanvang van de dienstverlening is afgemeld en indien de hond niet aanwezig is bij het ophalen, behoudt Koppies HUS zich het recht voor om de prijs door te berekenen.

 6. Bij abonnementen: gelieve een dag van tevoren een wandeling af te melden. Afmeldingen die op de geplande wandeldagen plaatsvinden kunnen niet ingehaald worden. Onverwachte omstandigheden zoals ziekte zijn hierin wel een uitzondering.

 7. De overeenkomst van het abonnement wordt aangegaan voor een periode van 1 maand en wordt aan het einde van de maand stilzwijgend verlengd. De overeenkomst wordt voortgezet, telkens voor de duur van 1 maand, behoudens schriftelijke opzegging met 1 hele maand opzegtermijn in acht genomen.

 8. Wanneer de service door overmacht niet aangeboden kan worden, bijv. door extreme weersomstandigheden zoals ijswegen, tropische temperaturen, brand, schade of andere onvoorziene omstandigheden, mogen deze wandeling(en) worden ingehaald binnen een dan te bepalen, passende termijn indien er plek is.

 9. Tegoeden worden niet gerestitueerd (zie punt 4) . De abonnementen zijn persoonsgebonden.

 10. In uitzonderlijke gevallen kan het abonnement in overleg voor een vooraf vastgestelde periode van meer dan een maand gepauzeerd worden, zoals bij langdurige blessures. Als reserveringskosten wordt 50% van het maandbedrag in rekening gebracht. De maximale termijn voor het vrijhouden van de plek bedraagt 3 maanden, hierna is er een kans dat de plek vergeven wordt.

 11. Vakanties dienen tijdig opgegeven te worden, minimaal 1 maand van tevoren.

 12. De uitlaatservice heeft het recht te allen tijde op te zeggen, reeds/resterende betaalde gelden worden dan aan u terugbetaald (indien van toepassing).

   

HET (SLEUTEL)CONTRACT EN BETALINGEN   

   

 • U dient Koppies HUS van een huissleutel te voorzien zodat wij uw hond(en) kunnen ophalen als u zelf niet thuis mocht zijn.  

 • Afspraken betreffende huissleutel worden vastgelegd in een "sleutelcontract", welke separaat ondertekend worden.   

 • In alle gevallen dienen beide partijen een getekende kopie van de Algemene Voorwaarden in bezit te hebben.   

 • Koppies HUS factureert op de 1ste van de maand (inclusief extra services van de vorige maand). U ontvangt de factuur per mail, waarin een betaallink zit. Via deze link betaalt u de factuur. Betalingen dienen binnen 7 werkdagen overgemaakt te worden. Indien betaling uitblijft, behoudt Koppies HUS het recht uw hond(en) niet uit te laten totdat betreffende factuur betaald is.   

 • De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtnemer. De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtgever.   

bottom of page